Inschrijven - Start to Train

Ga naar de inhoud
Inschrijven
Toegepast bestuursrecht - 18 november 2021
Bestuurlijke rapportage - 2 december 2021
PERSOONLIJKE GEGEVENS ›
Man
Vrouw
WERK ›
FACTUUR ›
LAATSTE GEGEVENS ›
*Verplichte velden
**Wij gebruiken dit nummer enkel als er onverhoopt wijzigingen plaatsvinden waarover we u direct willen informeren.
Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden gelden bij het aangaan van een verbintenis met Start to train tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken. 1. Aanmelding Aanmelding van één of meer cursisten geschiedt online via de website starttotrain.nl. De aanmelding wordt per omgaande bevestigd. Opdrachtgever heeft een bedenktermijn van 14 werkdagen. Aanmelding verplicht Start to train niet tot het verzorgen van de cursus. Pas als zich tenminste het minimaal vereiste aantal deelnemers voor een cursus heeft aangemeld, volgt bericht omtrent het verzorgen van de cursus. Teneinde zich (vroegtijdig) te verzekeren van deelname aan een cursus, kunnen één of meer plaatsen worden gereserveerd. Een telefonische reservering, die per omgaande is bevestigd, geldt als aanmelding. Plaatsing op een cursus geschiedt aan de hand van de volgorde van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren. Start to train behoudt zich het recht voor een aanmelding niet te accepteren. 2. Uitvoering van de overeenkomst Start to train verplicht zich de cursus en/of training te verzorgen zoals overeengekomen. Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft Start to train, de vrijheid om de diensten en werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. Start to train blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verrichte diensten en uitgevoerde werkzaamheden. 3. Aansprakelijkheid 3.1 Start to train is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet en of grove schuld van Start to train en/of zijn leidinggevende ondergeschikten en deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt. 3.2 Indien Start to train ingevolge artikel 3.1 gehouden is de schade die de opdrachtgever lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en door de verzekering gedane uitkering. Start to train is nimmer aansprakelijk voor andere dan in artikel 3.1 bedoelde schade, op welke wijze ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte bedrijfsschade, gevolgschade en schade door derving van inkomsten van de opdrachtgever. 4. Vrijwaring Bij deelname aan cursussen en opleidingen gegeven door Start to train, blijft de verantwoordelijkheid van enig handelen of nalaten bij de opdrachtgever, dan wel de deelnemer zelf. De opdrachtgever, c.q. deelnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van deelname. Start to train, noch haar docenten en instructeurs/begeleiders kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enig handelen of nalaten van de deelnemers. 5. Rechtskeuze en bevoegd rechter Op de overeenkomsten tussen Start to train en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit een overeenkomst voortvloeien worden door partijen uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, onder voorbehoud van het recht van Start to train om een procedure voor een andere bevoegde rechter aanhangig te maken. 6. Annulering U kunt een aanmelding zonder opgaaf van redenen annuleren. Indien een aanmelding wordt geannuleerd voordat door Start to train bericht omtrent het definitief verzorgen van de cursus is verzonden (‘de bevestiging’), worden geen kosten in rekening gebracht. Indien een aanmelding wordt geannuleerd nadat door Start to train bericht omtrent het definitief verzorgen van de cursus is verzonden, is de helft van de cursusprijs verschuldigd. Indien echter een aanmelding wordt geannuleerd binnen 21 dagen voor aanvang van de cursus, is de volledige cursusprijs verschuldigd. Opdrachtgever heeft een bedenktermijn vanaf het accepteren van de offerte van zeven werkdagen. Indien Start to train zelf annuleert zullen geen kosten in rekening worden gebracht. Mochten er al betalingen zijn gedaan door de opdrachtgever, dan worden deze bedragen binnen 5 werkdagen terug gerestitueerd. 7. Betaling Voor betaling van het verschuldigde cursusgeld wordt een rekening toegezonden. De rekening dient te zijn betaald binnen 14 werkdagen na de daarop vermelde datum. De rekening kan voor aanvang van de cursus worden toegezonden. 8. Niet tijdige betaling Indien de betaling niet tijdig door de opdrachtgever is verricht is START TO TRAIN bevoegd zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan. Alle daaraan verbonden gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Over de tijd dat de opdrachtgever met de betaling in verzuim is geweest, kan START TO TRAIN het verschuldigde bedrag rente in rekening brengen. Deze rente is op jaarbasis gebaseerd op de wettelijke rente verhoogd met 2%. 9. Niet – deelneming na aanmelding Indien een aangemelde cursist, om welke reden dan ook, niet deelneemt aan de cursus, is de volledige cursusprijs verschuldigd. 9.1. Vervanging na aanmelding Een aangemelde cursist, die om enige reden niet kan deelnemen aan de cursus, kan tot de aanvang van de cursus worden vervangen door een ander. Aan deze vervanging zijn geen kosten verbonden. Nadat de cursus is begonnen is vervanging niet meer mogelijk en is de volledige cursusprijs verschuldigd. 10. Copyright Het copyright van al het cursusmateriaal ligt bij Start to train. Behalve als dit anders aangeven staat op het cursusmateriaal zelf.
Terug naar de inhoud